Algemene voorwaarden


Factuurvoorwaarden 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

1. De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de acht werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Dit kan enkel per aangetekend schrijven naar Boventoon, Landstraat 11A, 8820 Torhout.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, kan kosteloos uiterlijk binnen de vijf werkdagen na de bestelling voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd.

Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, tot 10 dagen voor datum van de activiteit en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In dit geval van annulatie is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire vergoeding ad 30% van de totale waarde van de bestelling verschuldigd, met een forfaitair minimum van 75 EUR,  onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. Eventueel betaalde voorschotten worden niet terugbetaald.

5. Onze leveringen en diensten zijn contant betaalbaar of ten laatste betaalbaar 7 dagen na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met twaalf procent intrest per jaar. Voor zover de klant, dan wel Boventoon, de andere partij enig bedrag verschuldigd is, en dit bedrag op de vervaldag onbetaald is, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, tevens een schadebeding ad 10% van het openstaande bedrag verschuldigd, met een forfaitair minimum van 125 EUR en worden tevens eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico's vanaf de levering.

7. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

9. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

10. Tijdens onze activiteiten kunnen er door ons als organisator, alsook door deelnemers, foto's of videobeelden worden gemaakt. Als wij als organisator beelden nemen, gebeurt dit steeds met respect. Mocht je liever niet op de beelden staan, of je hebt liever dat deze niet gepubliceerd worden, dan kun je dat op dat moment laten weten. Want uiteraard houden wij hier rekening mee. Echter kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de foto's die deelnemers of derden nemen.

11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbank van arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Oostende, gebracht.